ชุมชน บ้านบาตร

หัตถศิลป์โบราณ

เสียงกังวาน ในลมหายใจ

จิตวิญญาณบาตร

ของดีบ้านบาตร

 

  • บาตรทองถวายสมเด็จพระพุทธาจารย์วัดสระเกศ
  • บาตรเงินที่เล็กที่สุดในโลก

 

บาตรทองถวายสมเด็จพระพุทธาจารย์วัดสระเกศ

 

กลุ่มอนุรักษ์ไทยและภูมิปัญญาไทย(ชุมชนบ้านบาตร) ถวายบาตรทองสมเด็จพระพุทธาจารย์วัดสระเกศเมื่อวันที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๕๒

 

 

บาตรเงินที่เล็กที่สุดในโลก

 

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงเสด็จเปิดอาคารรำไพพรรณี ณ พิพิธภัณฑ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว ในวันที่ ๙ มกราคม พ.ศ.๒๕๕๑
(ในภาพคุณหิรัญเสือศรีเสริมตัวแทนชุมชนบ้านบาตรถวายบาตรแด่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี